Termos e Condicións

1. Xeneralidades

As presentes Condicións Xerais de Uso e Condicións de Venda (en diante, “as Condicións”) regulan o uso do sitio web navedelata.gal (en diante “esta web”), da que é titular NAVE DE LATA S. COOP. GALEGA (en diante “a titular”) con CIF F72928997 e domicilio fiscal na Rúa do Ulla 13, local 9, 15702 de Santiago de Compostela.

Esta web proporciona información permite a compra de produtos que se mostran no seu catálogo para o seu envío mediante mensaxería e permite ás persoas usuarias rexistrarse como clientes para gardar os seus datos persoais. A condición de persoa usuaria supón a adhesión ás Condicións de Uso na versión publicada no momento no que se acceda á web. No caso de que calquera cláusula das presentes Condicións sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en cuenta a vontade das partes e a finalidade mesma das Condicións.

As presentes Condicións réxense pola lexislación española aplicable na materia. Para resolver calquera controversia ou conflito que se derive das presentes Condicións, as partes sométense á xurisdición dos tribunais da cidade de Santiago de Compostela, salvo que a lei impoña outra xurisdición.

As persoas usuarias poden contactar no teléfono 881 979 963 ou no enderezo de correo electrónico info@navedelata.gal para resolver calquera dúbida que poida xurdir respecto a as presentes Condicións.

 

2. Condicións xerais desta web

2.1. Propiedade intelectual e industrial

NAVE DE LATA S. COOP. GALEGA é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas web, así como os elementos contidos nelas.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública , incluíndo a súa modalidade de posta a disposición, total ou parcialmente, dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización dA TITULAR.

A USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de NAVE DE LATA S. COOP. GALEGA. Pode ver os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro apoio físico sempre que for, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. A USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas dA TITULAR.

2.2. Acceso e estancia nesta web. Os nosos contidos

A titular resérvase o dereito para actualizar os contidos cando o estime conveniente, así como a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso aos mesmos, de forma temporal ou definitiva, así como denegar o acceso á web a persoas usuarias que fagan mal uso dos contidos e/ou incumpran calquera das condicións que aparecen no presente documento.

A información contida nesta web debe ser considerada polas persoas usuarias como divulgativa e orientadora, tanto con relación á súa finalidade como aos seus efectos, motivo polo cal a titular non garante a exactitude da información contida nesta web e, por conseguinte, non asume responsabilidade algunha sobre os posibles prexuízos ou incomodidades para as persoas usuarias que puidesen derivarse dalgunha inexactitude presente nesta web.

2.3. A nosa responsabilidade

A titular non asume responsabilidade algunha derivada, a título enunciativo pero non  limitativo:

  • Da utilización que as persoas usuarias non poidan facer dos materiais desta web ou, xa sexan prohibidos ou permitidos, en infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial de contidos desta web ou de terceiros.
  • Dos eventuais danos e prexuízos ás persoas usuarias causados por un funcionamento normal ou anormal das ferramentas de procura, da organización ou a localización dos contidos e/ou acceso a esta web e, en xeral, dos erros ou problemas que se xeren no desenvolvemento ou instrumentalización dos elementos técnicos que esta web ou un programa facilite ás persoas usuarias.
  • Dos contidos daquelas páxinas ás que as persoas usuarias poidan acceder desde  links incluídos nesta web, xa sexan autorizados ou non.
  • Dos actos ou omisións de terceiros, con independencia e que eses terceiros puidesen estar unidos á titular mediante vía contractual
  • Do acceso de menores de idade aos contidos incluídos nesta web, sendo responsabilidade dos seus proxenitores ou titores exercer un control adecuado sobre a actividade dos fillos ou menores ao seu cargo ou ben instalar algunha das ferramentas de control de uso da internet co obxecto de evitar (i) o acceso a materiais ou contidos non aptos para menores, así como (ii) o envío de datos persoais sen a previa autorización dos seus proxenitores ou titores.

A titular non será responsable en ningún caso cando se produzan:

  • Erros ou atrasos no acceso a esta web por parte das persoas usuarias á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou a imposibilidade de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas do caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe da titular.
  • Erros ou incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas, de maneira que non se garanta que os servizos desta web estean constantemente operativos.
  • Dos erros ou danos producidos ao sitio web por un uso do servizo ineficiente ou de mala fe por parte das persoas usuarias.
  • Da non operatividade na dirección do email facilitada polas persoas usuarias para o envío da confirmación do pedido.
  • En todo caso, a titular comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ás persoas usuarias para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.

3. Condicións de venda

3.1. Información sobre os produtos

As descricións dos produtos expostos nesta web realízanse en base á información proporcionada polos provedores da titular. Con todo, a información dada sobre cada produto, así como as fotografías relativos aos mesmos e os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase de contido nesta web, son expostos a modo  orientativo.

Todos os prezos dos produtos que se indican a través desta web inclúen o IVE e os demais impostos que puidesen corresponder. Con todo, estes prezos non inclúen os gastos correspondentes ao envío, que se detallan a parte e deben ser aceptados polas persoas usuarias.

3.2. Dispoñibilidade

O número de unidades dispoñibles mantense actualizado a diario coas existencias na nosa tenda física. Con todo, por causas non  controlables pola titular a través dos sistemas informáticos ou por erros humanos, a titular non pode garantir sempre a existencia de unidades dispoñibles en almacén no momento da súa compra. Nese caso, a titular comprométese a informar á persoa usuaria no prazo de 48 horas desde o momento da compra no caso de que non existan unidades suficientes para satisfacer o seu pedido e o prazo estimado no que os distribuidores da titular poidan servilas, reservándose neste caso a persoa usuaria o dereito de cancelar parcialmente a compra e solicitar o seu reintegro sen custo adicional. Se por causa desta cancelación a persoa usuaria desexase cancelar a totalidade da compra, deberá seguir o procedemento estipulado no apartado de Devolucións.

3.3. Formas de pago

Esta web só aceptará como forma de pago para as compras de artigos tarxeta de crédito/débito ou Bizum a través dunha pasarela de pago segura que cumpre cos protocolos SLL, e que servirá para pagar os artigos que aparezan dispoñibles no momento da compra.

Os datos bancarios non se solicitan nin almacenan nunca nos servidores desta web e viaxan de forma encriptada e segura utilizando unha pasarela de pago co sistema 3DSecure redirixindo os datos a servidores seguros.

Os compradores deberán notificar á titular calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras, mediante e-mail ao correo info@eladiz.com no menor prazo de tempo posible para que a titular poida realizar as xestións oportunas.

3.4. Formalización de pedidos

O Cliente comprométese a pagar no momento que realiza o pedido. Ao prezo inicial que figure no sitio web para cada un dos produtos sumaránselle as tarifas correspondentes aos gastos de envío pertinentes. En calquera caso, estas tarifas serán comunicadas ás persoas usuarias antes de formalizar a propia compra. O comprobante do pedido enviarase por correo electrónico ao enderezo facilitado e, só en caso de estar a persoa usuaria rexistrada na web, estará dispoñible na sección “A miña conta / Historial de pedidos”.

3.5. Entrega do produto

A titular comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que a persoa usuaria sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendida dentro do territorio peninsular do estado español. A titular non será responsable dos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polas persoas usuarias no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.

3.6. Prazo de entrega

PAQ ESTÁNDAR: CORREOS compromete un prazo máximo de entrega de 48/72 horas dependendo do destino de orixe (consulte os prazos segundo o destino de orixe en correos.com ou en calquera das nosas oficinas) para 1º tento de entrega ou posta a disposición do destinatario na oficina de correos ou nos dispositivos CityPaq. Os envíos a Canarias, Ceuta e Melilla terán un período adicional de 24 horas. Nos envíos con destino ou destino a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla NON SE COMPUTARÁ O TEMPO ADXUDICADO Á TRAMITACIÓN ADUANEIRA. O prazo para a devolución dos envíos non entregados será de 24 horas adicionais aos termos anteriormente expresados.

3.7. Entrega

Se no momento da entrega a persoa usuaria estivese ausente, o transportista deixará un  comprobante indicando como proceder para concertar unha nova entrega.

Se pasados 15 días hábiles despois da saída da repartición do pedido non se concertou a entrega, a persoa usuaria deberá poñerse en contacto coa titular. No caso de que a persoa usuaria non proceda así, pasados 10 días hábiles desde a saída da repartición do pedido, este será devolto aos nosos almacéns e a persoa usuaria deberá facerse cargo dos gastos de envío e retorno á orixe da mercadoría, así como dos posibles gastos de xestión asociados.

Se o motivo polo que non se puido realizar a entrega é o extravío do paquete, o noso transportista iniciará unha investigación. Nestes casos, os prazos de resposta dos nosos transportistas adoitan oscilar entre unha e tres semanas.

3.8. Incidencias na entrega

A persoa usuaria deberá comprobar o bo estado do paquete diante do transportista que, por conta da titular, realice a entrega do produto solicitado, indicando no albará de entrega calquera anomalía que puidese detectar na súa embalaxe.

Se posteriormente, unha vez revisado o produto, a persoa usuaria detectase calquera incidencia como golpe, rotura, indicios de ser aberto ou calquera dano causado neste polo envío, este comprométese a comunicalo á titular vía email no menor prazo de tempo posible, antes das seguintes 24 horas desde a entrega. A partir dese momento non se atenderán incidencias deste tipo.

3.9. Cancelación de pedidos e devolucións

A titular non se compromete a facer efectiva a cancelación de pedidos que fosen feitos por erro da persoa usuaria excepto erro imputable a esta web na información ou funcionamento no momento da compra. A persoa usuaria debe asegurarse antes de tramitar o pedido da exactitude e adecuación dos datos introducidos.

Todos os produtos comprados nesta web poderán ser devoltos, sempre que o produto estea no mesmo estado no que se entregou, conservando a súa embalaxe e etiquetaxe orixinal cando a persoa usuaria comunique á titular a súa intención de devolver o/os produto/ s adquirido/s dentro dun prazo máximo de ata 10 días laborables contados desde a data de entrega e faga efectiva a devolución nos seguintes 10 días laborables. A devolución do importe da compra farase mediante un vale de canxeo na tenda sen caducidade. Este vale non inclúe os gastos de envío do pedido realizado e os gastos de devolución corren a conta do cliente.